SUOMEN PALKKIOPALVELU
— itsenäisen työn tekijöille


TIETOSUOJASELOSTE

Suomen Palkkiopalvelu Oy noudattaa henkilötietolaissa sekä EU:n tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä säädöksiä henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa.
Suomen Palkkiopalvelu Oy:n vastaanottamat toimeksiannot ovat luottamuksellisia ja niistä ei anneta tietoja kolmansille osapuolille. Toimeksiantaja saa tietoa antamastaan toimeksiannosta ja voi muuttaa toimeksiannon tietoja. Toimeksiannolla oleva palkkionsaaja saa tietoa vain häntä itseään koskevista kohdista.

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin nimi
Suomen Palkkiopalvelu Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Suomen Palkkiopalvelu Oy
Töölöntorinkatu 2 B, 00260 HELSINKI
Y-tunnus: 2163113-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Jukka Järvelä
puhelin 045-670 2010 jukka ( at ) palkkiopalvelu.fi

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään sopimukseen ja toimitusehtoihin perustuvan asiakassuhteen perusteella rekisteröidyn suostumuksella. Rekisteröity voi pyytää poistamaan itseään koskevat tiedot. Pyynnön jälkeen tiedot poistetaan tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Henkilötietojen käsittelyn ja asiakasrekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvän asiakassuhteen ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä
Henkilöllä on tai on ollut asiakassuhde tai asiakassuhteen perustamiseksi on tehty hakemus tai tarjous.

Asiakasrekisterin tietosisältö
Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
rekisteröidyn perustiedot, kuten

 • nimi
 • henkilötunnus tai syntymäaika
 • verokorttitiedot
 • ammatti
 • postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • tilinumero
 • ulosoton maksukieltotieto
 • asiakkuuden alkamisajankohta

Sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asiallisen yhteyteen liittyvät

 • palkkakirjanpidon tiedot
 • tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä
 • laskutukseen ja perintään liittyvä tiedot
 • muut asiakkuuden hoitoa kuvaavat tiedot
 • tiedot suoramarkkinointiluvasta ja -kiellosta

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä sekä rekisteröidyn edustajilta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, verohallinnolta sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla esimerkiksi palveluntarjoajan käsitellessä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

 • Rekisterin käyttö on ohjeistettu
 • Laitteistojen sijainti ja suojaus on toteutettu huolellisesti
 • Kulunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti
 • Rekisterin käyttäjät tunnistetaan sekä käyttövaltuudet ja niiden rekisteröinti valvotaan asianmukaisella huolellisuudella
 • Tiedostojen suojaus on toteutettu asianmukaisesti

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta. Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet sekä tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.
Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.
Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.